skip to Main Content

Vaca e Boi de Galicia

En xullo do ano 2017 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde do 19 de xuño de 2017, da Consellería do Medio Rural da comunidade autónoma de Galicia, pola que se concedía a protección nacional transitoria á indicación xeográfica protexida “Vaca e Boi de Galicia”, paso previo á súa inscrición no rexistro comunitario de denominacións de orixe protexidas e de indicacións xeográficas protexidas.

Cuestións a ter en conta

O pasado mes de febreiro a primeira carne certificada de ‘ Vaca e Boi de Galicia ’ comezou a chegar ao mercado. A partir de agora, cunha demanda xa firme dos consumidores e das industrias, prevese un aumento da inscrición de explotacións na IGP.

Os principais puntos a ter en conta polas ganderías interesadas en sumarse á IGP ‘ Vaca e Boi de Galicia ’, podemos resumilos en:

 • Animais nados, criados e sacrificados en Galicia. Se o animal naceu fóra de Galicia ou pasou parte da súa vida fóra da comunidade, non sería apto para a súa certificación.
 • Razas e cruces válidos. As razas aptas, en pureza ou cruzadas entre si, son: Loura Galega, Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa, Asturiana dos Vales, Limusina, Loura de Aquitania, Frisoa e Pardo Alpina.
 • Tipos de animais: vacas que tivesen polo menos unha xestación antes do sacrificio e bueyes que superen os 48 meses no momento do sacrificio e que fosen castrados antes do ano de vida. Esixiráselles ás granxas documentación que acredite que o boi foi castrado antes do ano de vida: un certificado veterinario ou o DIB emitido durante o primeiro ano de vida do animal, no que conste como sexo: macho castrado; no caso das vacas comprobarase que tiveron polo menos un parto.
 • A carne comercializarase no punto de venda especificando se se trata de “Vaca de Galicia” ou de “Boi de Galicia”.
 • A alimentación dos animais basearase no pastoreo, en forraxes en fresco ou conservados e noutros recursos da explotación (cereais, gran, patacas, nabos).
 • Polo menos o 80% das forraxes procederá de Galicia. Poderase complementar a alimentación con penso e palla. Cando a alimentación dos animais compleméntese con pensos, estes deberán estar producidos en fábricas de penso que asinasen un acordo co Consello Regulador, para verificar que as materias primas son de orixe vexetal.
 • Período de acabado mínimo. Recoméndase un período de acabado de seis meses, para garantir que existe un cebado idóneo que permite que o animal teña a conformación e o grao de engrasamiento precisos para ser certificado. En vacas, a conformación mínima é Ou (con exclusión da Ou-) e o grao de engrasamiento 3, 4 ou 5. En bueyes, a conformación mínima é R, cun grao de engrasamento 4 ou 5.
 • Período de supresión. Antes do envío dun animal ao matadoiro, debe terse en conta tamén que o período de supresión de calquera medicamento que se lle receitou ao animal será do dobre do establecido na lexislación vixente e en ningún caso inferior a 30 días.
 • Tipos de explotacións. Igual que en Tenreira Galega, establécense dúas categorías: ganderías que crían os animais que nacen na explotación e explotacións que se dedican ao cebo de animais.

Controles Vaca e Boi de Galicia

O Consello Regulador mantén un control de toda a cadea da carne, desde o produtor ata o punto de venda final, a fin de garantir que cada parte da cadea cumpre cos requisitos establecidos. A IGP ‘Vaca e Boi de Galicia’ busca así xerar confianza e transparencia, contribuíndo a evitar fraudes para o consumidor.

Os controis abarcan os seguintes ámbitos:

 • Produtores: orixe do animal, tipo de animais e alimentación, para o que se farán inspeccións de campo e tomas de mostras.
 • Industrias: matadoiros e salas de despezamento de Galicia, inscritos nos rexistros do Consello Regulador, a fin de verificar que as canles e as pezas de carne cumpren as condicións establecidas para poder ser certificadas e que teñen o procesamento requirido polo Consello Regulador (período de maduración, etiquetaxe, non conxelación, etc.).
 • Nos matadoiros, os vedores do Consello etiquetan as canles que cumpren os requisitos e toman mostras de músculo de cada canle certificada, para verificar mediante probas de ADN que a carne que se presenta no mercado e na restauración como Vaca de Galicia ou como Boi de Galicia corresponde a unha canle certificada no matadoiro. Nas salas de despezamento verifícanse os procesos de elaboración, así como a documentación e as etiquetas de certificación utilizadas.
 • Etiquetaxe e comercialización nos puntos de venda, a fin de verificar que a carne se identifica correctamente e que non se producen fraudes, para o que se tomarán mostras de carne que permitan controlar a trazabilidad mediante probas de ADN, do mesmo xeito que xa se fai coa carne de Tenreira Galega.

A IGP Vaca e Boi de Galicia certificou as primeiras canles de carne nas nosas instalacións de Frigoríficos Bandeira.

Back To Top