skip to Main Content
Empresa Xeradora De Riqueza

Frigoríficos Bandeira obtivo o indicador ARDÁN de Empresa Xeradora de Riqueza

Hai poucos días recibiamos de bo grado a boa noticia de que Frigoríficos Bandeira atopábase entre as empresas “xeradoras de riqueza 2021”. Os criterios que unha empresa ha de cumprir para que poida considerarse de elevada xeración de riqueza son:

  1. Debe ter un EVA ( Economic Value Added) positivo durante o período de análise (2017-2019). A razón está en que non deben incorporarse empresas que obtendo un elevado VAB fágano sobre a base de grandes contías de recursos propios, sen que a estes asócieselles un custo, polo menos de oportunidade. O concepto de EVA ( Economic Value Added) mide o valor que se crea ou destrúe para o/a accionista. Para o cálculo do EVA téñense en conta os resultados operativos netos tras impostos ( RONTI, equivalente ao resultado económico deducidos os impostos ou ao resultado neto menos o resultado financeiro), e dedúcese o custo dos recursos afectos ao negocio.
  2. O EVA de 2017 debe ser superior a 150.000 euros. Establécese este criterio para descartar empresas con exigua xeración de valor.
  3. O crecemento do EVA debe ser do 10% durante o período de estudo 2017-2019.

As empresas xeradoras de riqueza desenvolven unha boa proposta de xeración de valor, é destacable que se atopen posicionadas en actividades singulares. Ademais, presentan unha boa xestión de valor para o accionista da empresa. A boa xestión das empresas obedece a unha adecuada realización de actividades de I+D+i, melloras na produtividade e a consecuente mellora dos seus produtos e servizos.

ARDÁN dispón dunha mostra representativa en 2019 de máis de 35.500 empresas galegas. Do total de empresas analizadas neste Informe ARDÁN tan só un 0,61% obtivo o indicador ARDÁN de empresa xeradora de riqueza, isto dános unha idea da dificultade que conleva logralo.

Back To Top