Trazabilidade da carne de vaca | Frigoríficos Bandeira
skip to Main Content

A trazabilidade da carne de vaca

Hoxe tratamos un tema que para nós é básico: a trazabilidade da carne de vaca. En Frigoríficos Bandeira investimos moito tempo e recursos, tanto humanos como económicos, no noso sistema de xestión de trazabilidade

Que é a trazabilidade alimentaria ou dos alimentos?

De acordo con artigo 3 do Regulamento(CE) 178/2002, «Trazabilidade», a posibilidade de atopar e seguir o rastro, a través de todas as etapas de produción, transformación e distribución, dun alimento, un penso, un animal destinado á produción de alimentos ou unha substancia destinados a ser incorporados en alimentos ou pensos ou con probabilidade de selo.

Un bo sistema de trazabilidad permítenos atopar a orixe de calquera problema de seguridade alimentaria.

Quen debe asegurar a trazabilidade?

A trazabilidade nos alimentos réxese polo Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeo e o Consello, no que se establecen os principios e requisitos xerais da lexislación alimentaria. Segundo este Regulamento a trazabilidad débena asegurar:

 1. Os axentes que interveñen na cadea de subministración: Segundo esta normativa, a trazabilidad dos alimentos debe asegurala, en primeira instancia, calquera actor que participa na cadea de subministración, como pode ser un produtor, un matadoiro, un transportista…
 2. Os Estados membros da Unión Europea: Hai unha parte de responsabilidade nos Estados, que deben monitorar a produción, o procesamento e a distribución da comida e dos pensos para asegurar que os axentes que interveñen na cadea usan sistemas de trazabilidad que marca a normativa europea, ademais de establecer e impoñer sancións para quen non os teñen.
 3. A Unión Europea: A Unión Europea é a encargada de lexislar sobre trazabilidad e levar a cabo inspecciones para asegurar que os operadores de alimentos e pensos cumpren os estándares de seguridade (incluíndo sistemas de trazabilidad).

Por que é necesario establecer un sistema de trazabilidade?

Coñecer a trazabilidad dos alimentos, en concreto do alimento que tratamos hoxe, a carne de vaca, permite reconstruír o itinerario que seguiu un produto directa ou indirectamente destinado ao consumo, desde a súa recolección, produción, elaboración, almacenaxe, distribución, etc., de maneira que se xorde calquera problema, pódese detectar en que fase produciuse e cortalo desde aí.

A trazabilidad dos alimentos na etiquetaxe

A etiqueta dos alimentos é unha das principais ferramentas que permiten a súa trazabilidad. Ademais de conter o código de barras, que debe rexerse por estándares internacionais de trazabilidad, a etiqueta debe conter os seguintes datos visibles :

 • Nº de lote e nome da peza
 • Peso da canle
 • Identificación do animal: referencia do crotal
 • Clasificación
 • Datas de nacemento e sacrificio
 • País de nacemento, engorde e sacrificio
 • Referencia do operador: nome, nº de rexistro sanitario

Que é a trazabilidade da carne e cal é o seu obxectivo?

A trazabilidade da carne de vaca é un proceso máis complexo que a trazabilidad doutros alimentos. Esta inclúe desde cuestións que teñen que ver coa cría do gando nas granxas -e mesmo o paso previo, a concepción do animal- e o seu posterior sacrificio no matadoiro ata as que teñen que ver coa posterior transformación da carne, distribución e venda.

O noso obxectivo é garantir que a carne se manteña en boas condicións hixiénicas ao longo de todo o proceso e dar a máxima información para xerar a máxima confianza no consumidor.

Os alicerces da trazabilidad da carne de vaca son dúas:

 1. O sistema de identificación e rexistro dos animais, que é o que vai desde o seu nacemento ata o seu sacrificio.
 2. A etiquetaxe obrigatoria da procedencia da carne, que é o que vai desde o seu sacrificio ata que o produto cárnico chega ao consumidor.

A trazabilidade da carne de vaca en Frigoríficos Bandeira

Nas nosas instalacións leva a cabo, de forma obrigatoria e baixo estrito control oficial, a verificación da identidade do animal mediante a coincidencia do código do crotal e os datos do Documento de Identificación Bovino ( DIB). Se todo é correcto, unha vez sacrificado, asígnase un número de referencia á súa carne (canle), xunto co número de autorización sanitaria do matadoiro.

En Frigoríficos Bandeira garantimos a trazabilidad do gando desde a entrada nas nosas instalacións ata a súa saída, permitindo desta maneira reconstruír o historial do gando partindo da explotación de orixe ata o punto de venda. Para iso dispoñemos de rexistros de entradas e de saída nos que se completen datos como:

Rexistro de entradas

No momento da recepción do animal compróbase a documentación sanitaria do animal, verifícase que se corresponda co nº de crotal do animal e rexístrase a seguinte información:

 • Nº crotal.
 • Data de entrada en cuadras.
 • Identificación da explotación de orixe do animal: Gandeiro /CEA / NIF.
 • Data nacemento.
 • Sexo.
 • Categoría
 • Raza.
 • País de nacemento.
 • País de engorde.
 • Entrador / Tratante.

Rexistro de saídas

 • Número de referencia ou número de canle
 • Número de crotal
 • Data de sacrificio
 • País de nacemento do animal do que provén a carne
 • País de engorde do animal do que provén a carne
 • Identificación da explotación de orixe do animal: Gandeiro /CEA / NIF.
 • Idade e sexo do animal de que procede a canle.
 • Data de saída das canles, medias canles, medias canles divididas nun máximo de tres anacos e cuartos de canle.
 • Peso das canles, medias canles, medias canles divididas nun máximo de tres anacos e cuartos de canle.
 • Establecemento de destino das canles, medias canles, medias canles divididas nun máximo de tres anacos e cuartos de canle.

En Frigoríficos Bandeira levamos a cabo auditorías periódicas e independentes para ver que cumprimos con todos os requisitos legais establecidos e co noso rigoroso sistema de xestión para garantir a calidade, trazabilidad e seguridade alimentaria.

Back To Top